2014 — Mongolian Hip‑hop

illustration article Mongolian hip hop

The Ethics and Aesthetics of Mongolian Hip‐hop

Published in Japanese.

Original title: Hippu hoppu jijô. Kashi ni hyôgen sareta rinri to bigaku

Published in Konagaya Yuki & Maekawa Ai (eds.), Understanding Mongolia in 50 Chapters (gendai Mongoru o shiru tame no 50 shô), Akashi Shoten, Tokyo, 2014, pp. 296–302.

The Ethics and Aesthetics of Mongolian Hip Hop
Hippu hoppu jijo